Kerkbijdrage


De werkgroep heeft in onze parochie primair de taak de kerkbijdragen van de deelnemende parochianen te innen, te registreren en (natuurlijk) af te dragen aan het kerkbestuur. Daarenboven tracht deze werkgroep tezamen met het kerkbestuur om het aantal deelnemers aan de kerkbijdrage verder uit te breiden.

Deelnemers voldoen de bijdrage via bank of giro. Velen hebben hun bank een opdracht gegeven om periodiek (eenmaal per jaar, per kwartaal of maandelijks) een vast bedrag over te schrijven. Met name de maandelijkse overschrijving zorgt voor een prettige spreiding aan de uitgavenkant bij de deelnemer, maar ook aan de inkomstenkant bij het kerkbestuur.

De administrateur van deze werkgroep registreert alle bijdragen en zorgt, indien nodig, voor een herinneringsbriefje of geheugensteuntje aan deelnemers, van wie tegen het einde van het jaar nog geen bijdrage is ontvangen. Na afloop van het kalenderjaar ontvangen de deelnemers een jaaropgave van hun bijdrage.

De parochie is een door de Belastingdienst erkende ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) en dat betekent onder meer dat aan de parochie gedane periodieke giften volledig afgetrokken kunnen worden van het belastbaar inkomen. Dus zonder rekening te houden met de drempel van 1% van het gezamenlijke inkomen. Daarvoor is nodig dat de schenker met de parochie een overeenkomst aangaat om minimaal gedurende minimaal 5 jaren tenminste éénmaal per jaar een vast bedrag te schenken aan de kerk. Meer informatie hierover kan worden ingewonnen bij de administrateur van de kerkbijdrage.

Contactpersoon/administrateur:
Jean Mevis
Berkenhof 10
6336 SX Hulsberg
Tel. 045 4051845
E-mail: mevisjacobs@hetnet.nl