Kerkbijdrage


De werkgroep heeft in onze parochie primair de taak de kerkbijdragen van de deelnemende parochianen te innen, te registreren en (natuurlijk) af te dragen aan het kerkbestuur. Daarenboven tracht deze werkgroep tezamen met het kerkbestuur om het aantal deelnemers aan de kerkbijdrage verder uit te breiden.

Deelnemers voldoen de bijdrage via bank of giro. Velen hebben hun bank een opdracht gegeven om periodiek (eenmaal per jaar, per kwartaal of maandelijks) een vast bedrag over te schrijven. Met name de maandelijkse overschrijving zorgt voor een prettige spreiding aan de uitgavenkant bij de deelnemer, maar ook aan de inkomstenkant bij het kerkbestuur.

De administrateur van deze werkgroep registreert alle bijdragen en zorgt, indien nodig, voor een herinneringsbriefje of geheugensteuntje aan deelnemers, van wie tegen het einde van het jaar nog geen bijdrage is ontvangen. Na afloop van het kalenderjaar ontvangen de deelnemers een jaaropgave van hun bijdrage.

De parochie Sint Clemens van Hulsberg hanteert bij de kerkbijdrage geen minimum bedrag, maar gunt eenieder de vrijheid om zelf te bepalen wat de instandhouding van kerk en parochie hem of haar waard is. Wij hechten meer aan solidariteit en trouw, dan aan de omvang van de individuele bijdrage. Overigens is de gemiddelde bijdrage bijna € 100.00 per jaar, die naar believen wordt betaald in één tot twaalf termijnen.
Nieuwe deelnemers kunnen heel eenvoudig starten door middel van een (automatische) overschrijving op NL26 RABO 0124 1957 68  of  NL36 INGB 0001 0364 96, beide ten name van Kerkbestuur parochie H. Clemens Hulsberg, met vermelding van de volledige naam en adres.

De parochie is een door de Belastingdienst erkende ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) en dat betekent onder meer dat aan de parochie gedane periodieke giften volledig afgetrokken kunnen worden van het belastbaar inkomen. Dus zonder rekening te houden met de drempel van 1% van het gezamenlijke inkomen. Daarvoor is nodig dat de schenker met de parochie een overeenkomst aangaat om minimaal gedurende minimaal 5 jaren tenminste éénmaal per jaar een vast bedrag te schenken aan de kerk. Meer informatie hierover kan worden ingewonnen bij de administrateur van de kerkbijdrage.

Contactpersoon/administrateur:
Jean Mevis
Berkenhof 10
6336 SX Hulsberg
Tel. 045 4051845
E-mail: mevisjacobs@hetnet.nl